Proiect al procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte aferente SDL

 In Anunturi

CAPITOLUL 1.  INFORMAŢII  GENERALE

Prezentul document este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari, elaborat de Asociaţia Grupul de Acțiune Local Reșița, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipului Reșița în cadrul mecanismului DLRC şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice.

Procedura de selecție a propunerilor de proiecte cuprinde următoarele informații:

 • etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte
 • metodologia de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte
 • regulamentul de organizare şi funcționare a Comitetului de Evaluare şi Selecție la nivelul GAL Reşiţa
 • regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la etapa CAE
 • regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor la etapa ETF
 • procedura de evitare a conflictului de interese

Termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

An de execuţie – perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori;

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu Instituția finanțatoare pentru accesarea fondurilor europene de tip FEDR sau FSE;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic în sistemul MYSMIS pe care beneficiarul selectat de GAL o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEDR sau FSE. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Comitet Comun de Selecţie (CCS) – Organism tehnic interinstituţional, fără personalitate juridică, sub coordonarea ministerului Fondurilor Europene (MFE9, cu scopul evaluării din punct de vedere strategic şi operaţional a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanţare în cadrul Mecanismului DLRC (etapa a II-a).

Comitet Comun de Selecție restrâns – organism tehnic, format din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestionarea POR şi POCU, cu responasbilităţi privind desfăşurarea procesului de avizare a procedurilor GAL-urilor de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte elaborate în conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Locală aprobate precum şi de avizare a fişelor de proiect selectate de GAL

Comitetul de Selecție (CES) – organism tehnic, fără personalitate juridică, format din reprezentanţi ai partenerilor din Asociaţia GAL Reşiţa, cu scopul evaluării şi selecţiei fişelor de proiect depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate de Asociaţia GAL Reşiţa

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor – organism tehnic, fără personalitate juridică, format din reprezentanţi ai partenerilor din Asociaţia GAL Reşiţa, cu scopul de a analiza exclusiv aspectele care fac obiectul contestaţiilor în cadrul apelurilor de proiecte lansate de Asociaţia GAL Reşiţa

Contract/Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între FEDR sau FSE şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;

Derulare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate, care sunt sau vor fi depuse în sistemul MYSMIS după selectarea în prealabil de către GAL a fişelor de proiect;

Dosarul fişei de proiect – fișa de proiect împreună cu documentele solicitate în cadrul apelului de fişe de proiecte, care vor fi depuse pentru selectarea prealabil de către CES al GAL Reşiţa;

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEDR sau FSE;

Evaluare – acţiune procedurală prin care fișa de proiect este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea depunerii acestuia în sistemul MYSMIS;

Facilitare comunitară – reprezintă munca de asistare a unei comunităţi în vederea auto-organizării acesteia pentru luarea unor decizii şi realizarea unor activităţi care au un impact la nivelul întregii comunităţi.

Fișă de proiect – solicitarea completată prin tehnoredactare a modelului de fișă de proiect pusă la dispoziție de Asociația GAL Reșița, cu privire la investițiile/activităţile care se doresc a fi realizate;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a apelului de proiecte şi care nu trebuie returnate; singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de instituția finanțatoare;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii prevăzute în bugetul SDL al Asociației, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu instituția finanțatoare, conform legislatiei în vigoare;

Relocare – schimbarea locuinței, mutare, reamplasarea unor persoane, familii

Renovare – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) precum și lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate, etc.) și al siguranței în exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) în general, intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației inițiale;

Secretariatul CCS – Organism tehnic format din reprezentanţi ai Direcţiei Generale Programare şi Coordonare Sistem din cadrul MFE care asigră secretariatul CCS

Solicitant – persoană juridică / ONG, UAT potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE;

Valoarea eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în GS (Ghidul Solicitantului) și care pot fi decontate prin FEDR respectiv FSE; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în GS şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEDR sau FSE; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoarea totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

          Abrevieri:

AM POCU – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman

AM POR – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

CAE – Conformitate administrativă şi a eligibilităţii

CCS – Comitetul Comun de Selecţie

CES – Comitetul de Evaluare şi Selecţie din cadrul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Reşiţa

CD GAL Reşiţa – Comitetul Director al Grupului de Acţiune Locală Reşiţa

DLRC – Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității

ETF – Evaluare tehnică şi financiară

GAL Reşiţa – Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Reşiţa constituită, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, din unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reşiţa, instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, persoane fizice şi juridice, ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţii, regenerării urbane şi incluziunii sociale din Municipiul Reşiţa prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea unor strategii locale de dezvoltare, accesarea fondurilor europene şi a altor finanţări, întărirea capacităţii de acţiune locală colaborativă, având la bază identificarea nevoilor şi resurselor locale

OI ADR VEST –  Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Vest;

OIR POS DRU – Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

FEDR –Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia;

FSE– Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale;

MFE– Ministerul Fondurilor Europene;

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

POCU– Programul Operațional Capital Uman

SDL – Strategie de Dezvoltare Locală

ZUM – Zone Urbane Marginalizate

ZUF – Zone Urbane Funcționale

Asociația GAL Reșița va elabora un Calendar al sesiunilor de depunere a fișelor de proiecte, iar sesiunile de depunere vor fi anunțate cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de lansarea apelurilor de proiecte. Pentru asigurarea transparenței, acesta va fi postat pe pagina web a Asociației GAL Reșița și afișat, cel puțin, la sediile Asociației și ale Primăriei Municipiului Reșița. Calendarul estimativ poate fi modificat, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora.

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, Asociația GAL Reșița va lansa pe plan local sesiunile periodice limitate de apeluri de selecție a fișelor de proiect, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

 • pe site-ul propriu (varianta detaliată);
 • la sediul Asociației GAL Reșița (varianta detaliată, pe suport tipărit);
 • la sediul primăriei Municipiului Reșița;
 • prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată) cum ar fi: publicare de anunțuri în presa on – line;
 • difuzări la radio / televiziunea locală care acoperă teritoriul Asociației GAL Reșița.
 • anunțuri in presa scrisă cu distribuție la nivelul județului.

Apelul de selecție va fi lansat cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a fișelor de proiect, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora.

Potenţialii solicitanţi pot transmite solicitări de clarificare referitoare la Ghidul pentru apelul de fişe de proiect lansat cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de data limită de transmitere a propunerilor la adresa de email info@galresita.ro

Asociaţia GAL Reşiţa va răspunde, în scris, clarificărilor solicitate de potenţialii solicitanţi cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data limită pentru transmiterea propunerilor de fişe de proiect.

Răspunsurile la clarificări vor fi făcute public, astfel încât să se asigure transparența față de potenţialii participanţi la apelul de proiecte.

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL.

De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a fișelor de proiect, pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. Asociația GAL Reșița va lansa anunțuri de deschidere a sesiunilor de primire a fișelor de proiect, în baza fișelor de intervenții  din Strategia de Dezvoltare Locală.

Apelul de selecție a propunerilor de proiecte  va conține minimum următoarele informații:

 • Data lansării apelului de selecție;
 • Data limită de depunere a proiectelor;
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
 • Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
 • Valoarea minimă și maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect;
 • Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către Ministerul Fondurilor Europene pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL;
 • Modelul cadru de fișă de proiect pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă);
 • Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișei de proiect în conformitate cu cerinţele pentru intervențiile FEDR și FSE. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
 • Cerințele minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare acestora;
 • Procedura de selecție aplicată de Comisia de Selecție a GAL;
 • Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților / Consiliului Director (AGA/CD);
 • Modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție Intermediar, a Raportului de Selecție Final );
 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;

Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex: detalii despre monitorizarea depunerii fişelor de proiect acceptate).

Fişa de proiect trebuie să parcurgă etapele descrise în subsecțiunile de mai jos:

PASUL 1 – DEPUNEREA FIŞELOR

Fișa de proiect depusă la GAL Reşiţa trebuie să fie însoțită de anexele tehnice şi administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau înlocuirea acestora. Fișele de proiect utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil).

ATENŢIE!

Fișa de Proiect trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard.

Fișa de Proiect se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Fișei de Proiect fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru și în fișa măsurii. Completarea Fișei de Proiect, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului. Dosarul fișei de proiect va cuprinde în mod obligatoriu Opis în care este redat titlul documentelor și paginile la care se găsesc acestea. Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Dosarului fișei de proiect. Dosarul trebuie completat într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acestuia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

          După finalizarea completării fişei de proiect și întocmirea tuturor anexelor și documentelor suport solicitate, reprezentantul legal/persoana împuternicită va aplica semnătura şi ştampila pe fişa de proiect.

Depunerea dosarului fișei de proiect

Dosarul fișei de proiect se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul fișei de proiect și anexe), Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

ATENŢIE!

Dosarul fișei de proiect se depune în format fizic la adresa Clădirea SC PRESTAREA Reșița, bld Revolutia din Decembrie, nr. 1A, et.3, ap. 2 înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor care se va publica odată cu lansarea fiecărei sesiuni periodice limitate, într-un plic închis ce va avea pe exterior informaţiile referitoare la numărul apelului de fişe de proiect, numele solicitantului şi titlul fişei de proiect şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

Dosarul fișei de proiect va fi preluat de către evaluatorii angajați ai GAL-ului.

Depunerea în orice alt format sau modificarea formatelor standard conduce la respingerea cererii de finanţare în etapa de verificare a conformităţii administrative.

Este responsabilitatea solicitantului să transmită fişa de proiect în termenele stabilite în cadrul fiecărei sesiuni periodice limitate.

GAL Reşiţa are obligația de a aduce la cunoștința AM lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente fișelor de intervenții cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a orientărilor publicate pe siteul www.fonduri-ue.ro.

Ulterior depunerii, fişele de proiect vor intra intr-un sistem non-competitiv de verificare, evaluare și selecție, în urma căruia vor fi finanțate doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care în urma evaluării tehnice și financiare au obținut un minim de 60 de puncte din totalul de maxim posibil de 100 de puncte și se încadrează în alocarea prezentului apel de proiecte, inclusiv cu sumele aferente supracontractării aprobate prin prezentul ghid. Proiectul trebuie să obţină minim 60 de puncte, pentru garantarea unui anumit grad de calitate.

Fişele de proiecte care au obţinut cel puţin punctajul minim dar care nu au fost selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv

 

PASUL 2 – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

Fişele de proiect depuse de solicitanți intră în procesul de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite în ghidul solicitantului pentru apelul de fişe de proiecte și aprobate de Comitetul Director al GAL Reşiţa.

Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate marcate cu „*” conduce la respingerea cererii de finanţare:

 1. a) Tipul de fișă de proiect* – se încadrează din punct de vedere al eligibilităţii în intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL aprobată lansată(e) prin respectivul apel
 2. b) Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect* – Fişa de proiect se implementează în aria de acoperire a SDL şi contribuie la atingerea obiectivelor SDL. În situaţii excepţionale, pentru fişele de proiect POCU, anumite activităţi specifice se pot desfăşura şi în afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare adecvată În cadrul fişei de proiect şi ulterior În cererea de finanţare pentru aceste situaţii posibile. (ex. activităţi de formare, ucenicie) cu condiţia obligatorie ca grupul ţintă pentru fişa de proiect POCU să fie cel definit în cadrul prezentului document şi a anexelor acestuia.
 3. c) Durata de implementare a fișei de proiect* – Perioada de implementare a activităţilor din fişa de proiect nu depăşeşte 31 decembrie 2023.
 4. d) Activitățile eligibile * – Activităţile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria activităţilor eligibile conform ghidului solicitantului.

Atenţie! În ceea ce priveşte fişele de proiect pentru întreprinderile de economie socială de insertie finanţate prin intervenţiile POR, finanţarea este sub incidenţa ajutorul de minimis în baza unei scheme de ajutor de minimis specifice ce va fi publicată de către AM POR pe pagina de internet a MDRAP.

Activităţile de ocupare din cadrul fişelor de proiect POCU vor fi sub incidenţa ajutorului de minimis. În acest sens, va fi aplicabila schema de ajutor de minimis pentru Obiectivul Specific 5.1. POCU, ce va fi publicată de către AM POCU pe pagina de internet a MFE

 1. e) Grupul țintă* – Persoanele vizate de activităţile fişei de proiect fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială şi au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL. Atenţie! În cadrul grupului ţintă vizat prin totalitatea fişelor de proiectele POCU, persoanele care au domiciliul/locuiesc în ZUM trebuie să reprezinte un procent cel puţin egal cu ponderea locuitorilor din ZUM în totalul populaţiei din teritoriul SDL (ZUM şi zona urbană funcţională).
 2. f) Indicatori* – Indicatorii aferenţi Fişei de proiect ce contribuie la atingerea ţintelor indicatorilor relevanţi aferenţi POCU şi POR din cadrul SDL aprobată/modificată.

Atenţie! Totalul indicatorilor din fişele de proiect POCU trebuie să asigure atingerea ţintelor pentru indicatorii de realizare şi rezultat POCU din SDL aprobată/modificată.

 1. g) Solicitantul și partenerii (dacă este cazul) eligibili, conform Orientărilor GAL*

– Pentru fişele de proiecte POR, solicitantii pot fi:

 • Unităţi Administrativ Teritoriale Oraş/Municipiu/sectoarele municipiului Bucureşti definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca membru in GAL-ul constituit pentru implementarea SDL;
 • Parteneriate între UAT Oraş/ Municipiu/ sectoarele municipiului Bucureşti – membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 şi lider de parteneriat – şi furnizori de servicii sociale acreditaţi conform legislaţiei în vigoare – pentru acele investiţii în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico-sociale);
 • Furnizori publici şi privati de servicii sociale acreditaţi conform legislaţiei în vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competenţe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement şi sport;
 • Întreprinderi de economie socială de inserţie[1]

– Pentru proiectele POCU, solicitanţii pot fi:

Entităţi relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate. Prin entităţi relevante se înţeleg acei actori care vor fi implicaţi în derularea uneia/ unora dintre activităţile principale ale fişei de proiect contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumaţi prin intervenţiile POCU din SDL şi anume:

 • Autorităţi publice locale şi unităţi cu personalitate juridică aflate în coordonarea / subordonarea acestora.
 • Furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă – acreditaţi în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 277/21.03. 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori autorizati de formare profesională – autorizaţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii;
 • Asociaţii şi fundaţii – persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanţei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Organizaţii sindicale (sindicate, federaţii sindicale, confederaţii sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Organizaţii patronale (patronate, federaţii patronale, confederaţii patronale sau uniuni patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Întreprinderi sociale de inserţie – persoane juridice atestate conform Legii nr. 219 /2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Angajatori – persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizaţii autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenţie! Pentru fişele de proiect POCU, toate categoriile de entităţi eligibile menţionate pot participa în cadrul fişei de proiect atât ca beneficiar unic, cât şi în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entităţi eligibile în funcţie de specificul intervenţiei/intervenţiilor. Pentru intervenţiile cu specific educaţional este obligatoriu parteneriatul cu unităţi şcolare locale/ Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul SDL.

Solicitanţii fişei de proiect POCU trebuie să deţină sediu social/punct de lucru/flială/sucursală în UAT-ul vizat de SDL

 1. h) Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard* – Fişa de proiect prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investiţiile FEOR, în infrastructură, şi măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanţărilor din alte surse.
 2. i) Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect* – Fişa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) şi valoarea maximă eligibilă stabilită prin ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare apel.
 3. j) Cheltuieli eligibile* – Cheltuielile eligibile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile conform ghidului solicitantului elaborat de GAL.
 4. k) Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/ partenerilor* – Este asigurată contribuţia eligibilă minimă a solicitantului şi partenerilor, după caz. Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fişelor de proiecte POCU I POR reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fişei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant şi de fiecare dintre parteneri în cazul fişelor de proiect depuse în parteneriat, conform informaţiilor din tabelul de mai jos:
Axa Prioritară POCU Tipuri de regiuni Cofinanţare UE % Cofinanţare naţională % din care: Cofinanţarea naţională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener
Persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial Instituţii publice finanţare integral sau parţial de la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale Persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial
Cofinanţare proprie % Cofinanţare publică % Cofinanţare proprie % Cofinanţare publică % Cofinanţare proprie % Cofinanţare publică %
AP 5 POCU Regiune mai dezvoltată 90 10 0 10 2 8 5 5
Regiune mai puţin dezvoltată 95 5 0 5 2 3 5 0

 

Axa Prioritară Tipuri de regiuni Cofinanţare UE Cofinanţare naţională
Cofinanţare proprie (beneficiar) Cofinanţare publică (buget de stat)
AP 9 POR Regiune mai dezvoltată 90 2 8
Regiune mai puţin dezvoltată 95 2 3

 

 1. l) Proiectul cuprinde măsuri minime de dezvoltare durabilă și de promovare a egalității de șanse și nediscriminare – Cadrul strategic privind egalitatea de șanse și de tratament

Principalele documente strategice în domeniul egalității de șanse şi tratament la nivel european sunt:

 • Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți;
 • Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015;
 • Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere (COM/2010/0636 final).

La acestea se adaugă Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă (Strategia UE 2020).

Principalul document strategic în domeniul egalității de șanse la nivel național este Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017.

Alte strategii relevante pentru tematică sunt:

 • Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;
 • Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
 • Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020;
 • Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
 • Strategia naţională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi”, 2016-2020;
 • Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice 2015–2020;
 • Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020.
 1. m) Proiectul cuprinde măsuri de informare și publicitate minime – în estimarea bugetului fişei de proiect vor fi incluse măsuri minime de informare şi publicitate care vor fi detaliate la fiecare apel de fişe de proiect (ex: cheltuieli aferente publicării comunicatului/anunţului de presă la începutul şi la finalizarea proiectului într-o publicaţie generalistă de interes local/regional, achiziţionarea de autocolante pentru dotările prevăzute a fi achiziţionate etc.)

În cazul neîndeplinirii celorlalte criterii se solicită, de maxim 2 (două) ori, furnizarea documentelor, clarificărilor și/sau informaţiilor.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. În cazul în care documentele depuse conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate din cele suplimentare;
 2. În cazul în care există informaţii contradictorii în interiorul documentelor, ori, faţă de cele menţionate în dosarul Fișei de Proiect.

În cazul solicitării unor informații suplimentare, termenul pentru verificarea conformității și eligibilității se suspendă până la primirea acestora.

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi – un angajat care completează şi un angajat care verifică, inclusiv în cazul în care sunt externalizate activităţile de evaluare. Dacă este cazul, evaluatorii GAL vor solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea criteriilor. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze /modifice datele iniţiale ale proiectului depus

Finalizarea etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii se realizează după analizarea răspunsului solicitantului. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat CES finalizează verificările pe baza informaţiilor disponibile.

Acest pas se realizează, de regulă, în termen de 10 de zile lucrătoare (fără contestații).

 

PASUL 3 – DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR în etapa CAE

Ulterior comunicării rezultatului procesului de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula în scris o singură contestație, în termen de 5 zile de la data primirii înștiințării. Contestaţiile depuse după acest termen legal vor fi respinse, rezultatul obţinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut.

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul cererii de finanţare.

Contestațiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la adresa Clădirea SC PRESTAREA Reşiţa, bld Revoluția din Decembrie nr. 1 A, et. 3, ap. 2, în atenţia preşedintelui GAL Reşiţa.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;
 • Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat fişei de proiect în conformitate cu numărul primit în cadrul apelului de filşe de proiect (ex: nr. POR/POCU/GAL/anul deschiderii/9 sau 5/nr. apel/ OS 9.1 sau 5.1 I, după caz) şi titlul proiectului;
 • Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
 • Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
 • Mijloace de probă (acolo unde există);
 • Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare a GAL Reşiţa cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selecție, înregistrată la contestatar;
 • Semnătura reprezentantului legal;
 • Data depunerii contestaţiei (dovada depunerii contestației în termen).

Neîndeplinirea uneia din condițiile de formă enunțate mai sus, atrage după sine respingerea contestației/clasarea acesteia și informarea contestatarului cu privire la motivele clasării contestației.

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

Pe parcursul procesului de soluţionare a contestaţiilor poate fi solicitat un singur set de clarificări. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care vor fi înscrise fişele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru fişele de proiect eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie

Nu vor fi analizate contestaţiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal şi/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. În astfel de situații, contestaţiile înregistrate pe adresa AM POCA vor fi clasate.

Decizia de soluționare a contestației se va comunica în scris.

 

PASUL 4 – EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 

Toate fişele de proiect acceptate în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii intră în procesul de evaluare tehnică şi financiară, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor de evaluare stabilite de ghidul solicitantului pentru apelul de fişe de proiect şi aprobate de Comitetul Director al GAL Reşiţa.

Fişele de proiect pot să obţină un punctaj de la 0 la 100, însă pentru ca acestea să fie selectate de către Comitetul de Selecţie trebuie să acumuleze minim 60 de puncte (pragul de calitate).

Fiecare dintre cele 2 criterii obligatorii de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte sunt eliminatorii, în sensul că presupun acumularea a minim jumătate din punctajul alocat criteriului pentru a se putea trece la următorul criteriu, în caz contrar evaluarea urmând a fi încheiată, și proiectul respins:

 1. a) contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL – minim 15 din maximul de 30 de puncte;
 2. b) contribuţia proiectului la atingerea ţintelor indicatorilor specifici ai SDL – minim 15 din maximul de 30 de puncte;

Criterii orientative de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte[2]:

 1. c) fişa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială – maxim 15 puncte ;
 2. d) fişa de proiect FEDR/FSE este complementară cu o fişă de proiect FSE/FEDR – maxim 5 puncte;
 3. e) În cazul fişelor de proiecte POR – maxim 20 puncte*, astfel:
 • fişa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste colonii de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din categoriile de zone marginalizate urbane, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc mare de segregare rezidenţială) şi vizează asigurarea cu utilităţi publice: salubrizare (gestionarea deşeurilor), apă potabilă, electricitate, agent termic, canalizare, iluminat – maxim 5 puncte;
 • fişa de proiect are documentaţia tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată – maxim 10 puncte;
 • fişa de proiect prevede modernizarea spaţiilor publice urbane şi transformarea lor în terenuri de joacă, părculeţe, zone pietonale I comerciale sau străzi etc., în vederea creării/Îmbunătăţirii legăturii dintre zona în care trăieşte comunitatea marginalizata şi zona funcţională – maxim 5 puncte;
 1. f) În cazul fişelor de proiect POCU – maxim 20 puncte*, astfel:
 • fişa de proiect vizează ţinte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării – maxim 10 puncte;
 • fişa de proiect vizează o comunitate roma – maxim 10 puncte.

Atenţie!

* punctajul de la punctele e) şi f) nu se cumulează, se aplică individual la fiecare apel de proiecte.

Detalierea punctajelor se va face la nivelui fiecărui apel de fişe de proiect, în grila de punctaj aferentă fiecărui apel.

Totodată, în cazul în care fişa de proiect obține punctaj de trecere la toate cele patru criterii, însă punctajul final se situează sub 60 de puncte (pragul de calitate), aceasta va fi declarată respinsă.

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi – un angajat care completează şi un angajat care verifică, inclusiv în cazul în care sunt externalizate activităţile de evaluare. Dacă este cazul, evaluatorii GAL vor solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea criteriilor. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze /modifice datele iniţiale ale proiectului depus.

Procesul de evaluare tehnică şi financiară se finalizează după analizarea fişei de proiect pe baza informaţiilor disponibile și informarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării.

În cazul neîndeplinirii celorlalte criterii se solicită, de maxim 2 (două) ori, furnizarea documentelor, clarificărilor și/sau informaţiilor.

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:

 1. În cazul în care documentele depuse conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate;
 2. În cazul în care există informaţii contradictorii în interiorul documentelor, ori, faţă de cele menţionate în dosarul Fișei de Proiect.

În cazul solicitării unor informații suplimentare, termenul pentru evaluarea tehnică şi financiară se suspendă până la primirea acestora.

Finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară se realizează după analizarea răspunsului solicitantului. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat CES finalizează verificările pe baza informaţiilor disponibile.

Acest pas se realizează, de regulă, în termen de aproximativ 20 de zile lucrătoare (fără contestații).

 

PASUL 5 – DEPUNEREA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR în etapa ETF

Ulterior comunicării rezultatului evaluării tehnice și financiare, dacă solicitantul nu este de acord cu acest rezultat, poate formula în scris o singură contestație, în termen de 5 zile de la data primirii înștiințării. Contestaţiile depuse după acest termen legal vor fi respinse, rezultatul obţinut în cadrul procesului de evaluare şi selecţie fiind menţinut.

Contestatarul nu poate să depună documente noi în susţinerea cauzei şi nu poate să modifice conţinutul cererii de finanţare.

Contestațiile se trimit prin poştă, cu confirmare de primire, sau se depun direct la adresa Clădirea SC PRESTAREA Reşiţa, bld Revoluția din Decembrie nr. 1 A, et. 3, ap. 2, în atenţia preşedintelui GAL Reşiţa.

Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe:

 • Identificarea contestatarului, prin: denumirea solicitantului; adresa; funcţia, numele şi prenumele reprezentantului legal;
 • Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat fişei de proiect în conformitate cu numărul primit în cadrul apelului de filşe de proiect (ex: nr. POR/POCU/GAL/anul deschiderii/9 sau 5/nr. apel/ OS 9.1 sau 5.1 I, după caz) şi titlul proiectului;
 • Obiectul contestaţiei (ce se solicită prin formularea contestaţiei);
 • Motivele de fapt şi de drept (dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, principiile încălcate);
 • Mijloace de probă (acolo unde există);
 • Contestaţiile trebuie să fie însoţite de o copie a adresei de comunicare a GAL Reşiţa cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selecție, înregistrată la contestatar;
 • Semnătura reprezentantului legal;
 • Data depunerii contestaţiei (dovada depunerii contestației în termen).

Neîndeplinirea uneia din condițiile de formă enunțate mai sus, atrage după sine respingerea contestației/clasarea acesteia și informarea contestatarului cu privire la motivele clasării contestației.

Contestaţiile sunt analizate şi soluţionate, în termen de maxim 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării.

Pe parcursul procesului de soluţionare a contestaţiilor poate fi solicitat un singur set de clarificări. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care vor fi înscrise fişele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru fişele de proiect eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie

Nu vor fi analizate contestaţiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal şi/sau a persoanei împuternicite expres de către acesta. În astfel de situații, contestaţiile înregistrate pe adresa AM POCA vor fi clasate.

Decizia de soluționare a contestației se va comunica în scris.

Solicitantul va fi informat, în scris, cu privire la rezultatul procesului de verificare si/sau evaluare, după cum urmează:

 • După finalizarea etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității;
 • După finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, în cazul fişelor de proiect admise în etapa de verificare a conformității administrative.

 

ATENȚIE!

Fişa de proiect va fi exclusă din procesul de verificare și evaluare, în cazul în care se constată că aţi încercat să obţineți informaţii confidenţiale sau să influenţați evaluatorii sau angajaţii GAL Reşiţa în timpul procesului de evaluare.

Solicitanții trebuie să păstreze un exemplar original al tuturor documentelor transmise GAL Reşiţa!

 

PASUL 6 – VIZITA LA FAŢA LOCULUI – DOAR PENTRU FIŞELE DE PROIECT POR

Inaintea emiterii notificarii de acceptare a fişei de proiect, reprezentantii CES vor verifica documentele de eligibilitate şi faptul că informaţiile prezentate în fişa de proiect sunt conforme cu realitatea prin efectuarea unei vizite la fata locului.

Solicitantul va fi notificat in scris asupra datei de efectuare a vizitei la fata locului a reprezentantilor CES, precum si a documentelor pe care trebuie sa le prezinte spre verificare, in original, cu ocazia vizitei.

Aceste documente pot fi – fara ca enumerarea sa fie limitativa:

– Documentele statutare, actualizate daca este cazul;

– Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice – Administratia Finantelor Publice;

– Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de primarie;

– Documentele financiar-contabile (situatii financiare ale solicitantului);

– pentru fişele de proiect aferente proiectelor de reabilitare/modernizare a cladirilor destinate serviciilor sociale, certificatul de acreditare al furnizorului de servicii sociale pentru tipul de serviciu social pe care il furnizeaza, certificat care se va identifica prin numar, serie si data eliberarii, daca este cazul.

– toate documentele legale privind proprietatea / dreptul de administrare asupra imobilului / imobilelor obiect al investitiei: extras de carte funciara sau alte documente care sa ateste ca terenul este liber de orice sarcini.

Toate documentele vor fi detaliate şi enumerate în cadrul apelurilor de fişă de proiect.

În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către experții GAL, acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menţionat observații în formularul – Fişa de verificare pe teren.

Termenul cumulat pentru etapele de verificare a conformității administrative și a eligibilității și a evaluării tehnice și financiare (inclusiv vizita în teren pentru fişele de proiect POR) este de regulă, de 35 de zile lucrătoare (fără contestații), în funcție de capacitatea tehnică a GAL Reşiţa și de numărul fişelor depuse.

 

PASUL 7 – SELECȚIA

Etapa de selecție a fişelor de proiect va demara începând cu ziua imediat următoare încheierii termenului pentru depunerea contestațiilor. În cazul în care au fost depuse contestații, etapa de selecție a fişelor de proiect va demara începând cu ziua imediat următoare transmiterii rezultatului final al contestației pentru toate cererile de finanțare aferente cererii de proiecte.

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă. Selecția se va realiza în ordine descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu încadrarea în alocarea aferentă acestuia, urmând ca solicitanții să fie informați în acest sens.

Rapoartele de selecție a fișelor de proiect

 • În procesul de selecție, GAL va invita un reprezentant al OIR ADR și un reprezentant al OIR POSDRU, aceștia având calitatea de observator.
 • GAL va comunica OIR-urilor înainte cu 5 zile lucrătoare data de începere a sesiunii de selecție a propunerilor de proiecte, date specifice referitoare la apelul/apelurile respective, locația și adresa.

Reprezentanții OIR-urilor în situația  prezenței la sesiunea de selectie vor întocmi un Raport de observator, în care vor menționa dacă au fost respectate: criteriile minime de eligibilitate POR/POCU, procedura de selectie și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interes, precum și orice alte probleme/aspecte apărute pe timpul selecției. Raportul de observator va fi atașat la Raportul de Selecție elaborat de GAL. După încheierea procesului de evaluare și selecție, Managerul GAL va informa și preda documentele întocmite de către evaluatorii GAL Comitetului de Selecție, urmând ca acesta să se întrunească pentru  emiterea Raportului de selecție intermediar, în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de către toţi membrii Comitetului de Selecţie; se va specifica apartenenţa lor la mediul privat sau public. Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat la sediul GAL și eventual pe pagina de web a GAL (în cazul în care acest lucru este posibil), în 5 zile lucrătoare de la aprobare. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL sau de un angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite prin poștă cu confirmare de primire din partea solicitantului. Notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte nu au fost selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

 • Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de CD al GAL
 • Propunerile de proiecte care au obținut cel puțin punctajul minim, dar care nu au fost selectate pentru finanțare în cadrul Raportului de selecție final ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv. De asemenea, Raportul de selecție final va prezenta semnătura reprezentantului OIR, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul OIR reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s‐a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișele de intervenție din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către Asociaţia GAL Reșița. Raportul de selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele Instituției finanțatoare se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) Comisia de Selecție va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, cele neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților, cu evidențierea celor selectate în urma soluționării contestațiilor. Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comisiei de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul Asociaţiei GAL Reșița în maxim 30 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere.

Etapa de selecție nu poate depăși, de regulă, 5 de zile lucrătoare.

În situația în care valoarea totală eligibilă a tuturor proiectelor depuse în cadrul prezentului apel,  se încadrează în valoarea acestuia, selecția proiectelor declarate admise în etapa de evaluare tehnică și financiară poate demara anterior soluționării eventualelor contestații.

 

ATENȚIE!

Reevaluarea unei fişe de proiect ca urmare a depunerii unei contestații poate conduce la diminuarea/majorarea punctajului obținut.

 

[1] Vor fi subiectul unei scheme de minimis pentru servicii de interes economic general

[2] Acestea vor fi personalizate de GAL Reşiţa în funcţie de apelul de proiecte lansat, astfel încât punctajul maxim total să nu depăşească 100 de puncte.

5.1. Rolul și Componența Comitetului de Evaluare Selecție

Comitetul de Evaluare şi Selecție (CES) are rol de evaluare și selecție pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul SDL. În componența Comitetului de Evalaure şi Selecție cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul nonpublic (privat). Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Evaluare şi Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă.

Comitetul de Evaluare şi Selecție este format din 5 membri titulari  și 5 supleanți pentru situațiile în care titularii s-ar afla în conflict de interese și s-ar abține de la participarea la selecție.

Componența Comitetului de Evaluare şi Selecție

Partener Funcţia în CES Tip /Observaţii
PARTENERI PUBLICI –  20% Președinte Reprezentant al sectorului public
PARTENERI ONG –  40% Vice-președinte Reprezentant al ONG
Membru Reprezentant al ONG
PARTENERI PRIVAȚI – 20% Membru Reprezentant al sectorului privat
COMUNITATE MARGINALIZATĂ – 20% Membru Reprezentant al ZUM

 

5.2. Rolul și Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că propunerile acestora de proiecte nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care este compusă din alte persoane decât cele care fac parte din Comitetul de Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza la nivelul respectivelor propuneri de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie final, în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie final, aprobat de Consiliul Director (CD) al GAL, va fi publicat pe site-ul GAL-ului și afișat la sediul GAL.

          Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din 5 membri, din care 1 reprezentant al sectorului public, 1 reprezentant al sectorului privat, 2 reprezentanți ai societății civile și 1 reprezentant al comunității marginalizate și 5  supleanți pentru situațiile de conflicte de interese.

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor respectă ponderile privind participarea public-privată, fiind aceleași reguli ca și la constituirea Comitetului de Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi aprobată de către Președintele GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile conflictului de interes, completând aceeaşi declarație ca şi membrii Comitetului de selecţie.

AMPOR/AMPOCU vor deschide sistemul informatic MySMIS pentru încărcarea proiectelor. Acesta se va deschide exclusiv beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate de GAL și au trecut cu succes de verificarea Comisiei de Selecție. Proiectele POR/POCU selectate de GAL, verificate de Comisia de Selecție vor fi încărcate  în sistemul informatic MySMIS și vor respecta condițiile prevăzute în Ghidul specific. Documentele suport aferente proiectelor selectate (documentația tehnico-economică) se vor depune în MYSMIS odată cu cererea de finanțare în cadrul apelului lansat de către ADR/OIR aferent regiunii unde se implementează proiectul.

De asemenea, autoritatea responsabilă va încărca în MYSMIS, ca și documente suport, inclusiv documentele emise în contextul evaluării și selecției realizate la nivelul GAL-urilor (ex. Rapoarte intermediare și finale de selecție, rapoarte tehnice, liste de verificare, notificări, etc).

Cererile de finanțare vor fi verificate și contractate conform procedurilor AMPOR/AMPOCU. În acest context, încă de la lansarea apelurilor de proiecte la nivelul GAL, potențialii beneficiari vor fi informați cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii cererilor de finanțare către AMPOR și AMPOCU, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau evaluatorii GAL implicaţi în procesul de selecție) vor trebui să completeze o Declaraţie privind evitarea conflictului de interese (anexă la prezenta procedură), în care să se facă referire la prevederile art.10 şi 11 din OG nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. Dacă într-unul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităților deponente unul din membrii Comitetului de Selecţie, Comisiei de contestaţii sau unul dintre angajaţii GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităţi juridice în care respectiva persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale (Legea nr.161/2003, OUG nr.66/2011) şi comunitare (Regulamentul CE nr.1605/2002, Regulamentul nr.2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de evaluare și selecție, nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză.

În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecţie, Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.

În conţinutul Declaraţiei pe proprie răspundere se vor menţiona cel putin următoarele aspecte:

 1. Numele şi prenumele declarantului;
 2. Funcţia deţinută la nivel GAL;
 3. Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie/Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
 4. Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la art.10 şi 11 din OG nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
 5. Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii;
 6. Respectarea Regulamentului intern de organizare și funcționare, a procedurilor şi regulilor aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne ale GAL, aplicabile activității pe care o desfășoară pe parcursul întregii perioade în care deţin această funcţie;
 7. Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanțare, precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni legate de imparțialitatea și obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin în calitate de angajat al GAL;
 8. Ca ori de câte ori este implicat în analiza/evaluarea/contractarea/ monitorizarea implementării/certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanţare/finanţat prin POR și POCU să nu se afle într-o situaţie care l-ar împiedica să acţioneze imparţial şi nediscriminatoriu;
 9. Să informeze din timp Adunarea Generală a GAL/CD al GAL asupra apariţiei oricăror circumstanţe de natură să îi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu in situațiile în care:
 10. este soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora şi/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul;
 11. este rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora.

Respectarea prevederilor art. 292 Cod penal: ”Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art.145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Vezi aici întreaga PROCEDURĂ DE EVALUARE ȘI SELECŢIE A PROPUNERILOR  DE PROIECTE AFERENTE SDL în format PDF.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt