Proiectul „ȘANSA”  oferă servicii sociale/medicale/ socio-medicale

 In Articole, POCU

Asociația de Binefacere Pro Vitam din Reșița, beneficiar în cadrul apelului de fise de proiect: POCU GAL RESIȚA/2021/5/3/ INTEGRARE, SERVICII SOCIO-MEDICALE SI SPORTURI, implementează în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, proiectul „ȘANSA –Șansă –Acceptare – Nediscriminare – Siguranță – Acces” în parteneriat cu Municipiul Reșița și Direcția de Asistență Socială Reșița, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitațile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Resița, cu accent pe cele cu populație aparținând minoritații roma, prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1 – Furnizarea de masuri integrate si personalizate pentru un numar de 360 persoane aflate în risc de saracie sau excluziune sociala cu domiciliul/resedința în teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locala aprobata din care min. 62 persoane de etnie roma;

OS2 –  Cresterea nivelului de competente pentru 200 de persoane din GT al proiectului din care 30 persoane de etnie roma;

OS3 – Facilitarea ocuparii pentru un numar de minimum 95 persoane din care 47 persoane de etnie roma;

OS4 – min 3 comunitați (min. 3-ZUM-uri) vor beneficia de sprijin;

OS5 – 15 servicii sociale/medicale/ socio-medicale din zonele vizate prin strategie vor beneficia de sprijin din care min.11 vor fi funcționale.

 

Prezentarea OS5 

 

In cadrul proiectului vor fi dezvoltate 15 servicii sociale/medicale/socio-medicale respectiv: 4 din partea Solicitantului, 8 din partea Partenerului 1 Direcției Generale Învațamânt, Cultura, Tineret, Sport si Culte –Primaria Municipiului Resita, 3 din partea Partenerului 2 Direcția de Asistența Sociala.

Furnizarea serviciilor integrate se va face ca urmare a parteneriatului public-privat incheiat intre Primaria Resița, Direcția de Asistența Sociala Resița si Solicitantul proiectului, prin care se vor solutiona problemele cu care se confrunta populatia marginalizata din ZUM si ZUF Resița. Discutiile care au precedat incheierea parteneriatului pentru proiect au identificat aceasta solutie practica de INOVARE SOCIALA pentru a raspunde problemelor identificate. Partenerii vor implementa o alta initiativa de INOVARE SOCIALA si anume – vor angaja persoane din randul grupului tinta, unii chiar participanți la cursurilor derulate în proiect, aplicand astfel o metoda inovativa de implicare activa a membrilor comunitatii in furnizarea serviciilor medicosociale. Solicitantul va acorda prin intermediul Cabinetului de Recuperare/Reabilitare, Cabinetului Neurologie si Spitalului Centrul de Recuperare Neuromotorie Pro Vitam (3 Servicii medicale) servicii medicale, respectiv consulturi medicale, servicii de recuperare/reabilitare si intretinere motorie, fizioterapie, masaj terapeutic, pentru obținerea unui nivel maxim posibil de autonomie.

Aceste servicii vor fi furnizate în urma evaluarii tuturor celor 360 persoane si a nevoii identificate în urma evaluarii, în special pentru persoane cu dizabilitati/boli cronice/afecțiuni neuromotorii si locomotorii, serviciile fiind acordate de catre specialisti. Cele trei servicii medicale vor benefica de dotare cu aparatura medicala de specialitate prin intermediul proiectului.

De asemenea, Solicitantul prin intermediul Unitatii de îngrijiri la domiciliu Pro Vitam (1 Serviciu socio-medical) va furniza servicii de asistenta sociala, organizare activitati de socializare, stimularea participarii la viata sociala, informarea, consilierea si orientarea familiei in vederea integrarii sociale, inclusiv a copilului cu dizabilitati, dar si servicii de ingrijire personala dupa caz, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitati si persoanelor aflate intr-o stare de dependenta, pentru a asigura astfel oportunitati celorlalti membrii de familie pentru a ocupa un loc de munca. Dezvoltarea serviciului consta in angajarea din GT a doua persoane ca ingijitori la domiciliu.

In cadrul Diecției Generale Învațamânt, Cultura, Tineret, Sport si Culte din cadrul Primariei Municipiului Resita functioneaza si Biroul Asistența Medicala Preuniversitara cuprinzand 10 cabinete medicale (5 scolare – în 7 puncte de lucru si 5 stomatologice – scolare, care deservesc prescolarii, elevii si studenții de pe raza municipiului Resița).

Cabinetele medicale scolare si cabinetele medicale stomatologice funcționeaza in cadrul Unitaților de învațamânt din Municipiul Resița unde invata elevi ce locuiesc în zonele urbane marginalizate si zonele urbane funcționale din municipiul Resița:

– Cabinet medical scolar nr. 1 – Universitatea Resița – Piața Traian Vuia, Nr. 1-4

– Cabinet medical scolar nr. 2 – Colegiul Național Traian Lalescu – Bd. A.I.CUZA (1380 elevi) – 87 elevi din zonele urbane marginalizate si din zonele urbane funcționale si punct de lucru Scoala Gimnaziala „Mihai Peia” (319 elevi) – 88 elevi din zonele urbane marginalizate si din zonele urbane funcționale

– Cabinet medical scolar nr. 3 – Colegiul Național Mircea Eliade – Str. Fagarasului nr. 6

– Cabinet medical scolar nr. 4 – Scoala Gimnaziala nr.2 – Str. Romanilor nr.1 (419 elevi) – 156 elevi din zonele urbane marginalizate si din zonele urbane funcționale si punct de lucru Colegiul Național „Diaconovici-Tietz” (957 elevi) – 292 elevi din zonele urbane marginalizate si din zonele urbane funcționale

– Cabinet medical scolar nr. 5 – Scoala Gimnaziala nr. 7 – Str. Progresului nr. 6.

– Cabinet stomatologic 1 Universitatea Resița – Piața Traian Vuia, Nr. 1-4

– Cabinet stomatologic 2Colegiul Național „Traian Lalescu” – Bd. A.I.CUZA

– Cabinet stomatologic 3 Colegiul Național „Mircea Eliade”- Str. Fagarasului nr. 6

– Cabinet stomatologic 4Scoala Gimnaziala nr.1 (Beton); str. Castanilor, nr. 72

– Cabinet stomatologic 5 cu doua puncte de lucru situate pe Aleea Trandafirilor nr.1 si pe Aleea Surianu nr.4

Din cele 10 cabinete, 8 Servicii medicale (cabinetele medicale scolare 1-4 si cabinetele medicale stomatologice 1-4) vor fi dezvoltate in cadrul proiectului prin dotarea cu echipamente/materiale de protectie si igiena, în salile de asteptare al cabinetelor se va amenaja un colt prietenos copiilor, iar 4 dintre ele, situate în ZUF 1 si ZUF 2, vor beneficia si de dotarea cu aparatura medicala si echipamente stomatologice (2 cabinete medicale scolare – Colegiul Național „Traian Lalescu”, Scoala Gimnaziala nr. 2 si 2 cabinete medicale scolare stomatologice – Colegiul Național „Traian Lalescu”, Scoala de Beton – structura a Colegiului Național „Diaconovici-Tietz”), care vor asigura servicii medicale si servici medicale stomatologice de calitate elevilor (623) din zonele urbane marginalizate si din zonele urbane funcționale.

Serviciile acordate vor consta în consultații pentru afecțiuni acute, dispensarizare afecțiuni cronice, examene somatoscopice si masuratori somatometrice, examene de bilanț a starii de sanatate, consultații preventive în diverse scopuri.

La sediul Direcției de Asistența Sociala (1 Serviciu social) ce furnizeaza servicii sociale specializate, pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii si depasirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependența, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si cresterii calitații vieții va fi amenajat un spatiu prietenos copilului dar va cuprinde si pliante informative ce se vor adresa persoanelor adulte. Centrul de Servicii de Asistența Sociala pentru Persoane Vârstnice (1 Serviciu social) are în componența sa Clubul Persoanelor Vârstnice unde sunt înscrise 367 persoane vârstnice, din care 143 domiciliaza în ZUM/ZUF. Prin activitatile proiectului se urmareste dezvoltarea servicilor oferite respectiv: implicarea grupurilor zonale în activitați de voluntariat (ecologizare, activitați culturale, sportive); activitați culturale periodice (dansuri populare);activitați sportive sub îndrumarea voluntarilor din comunitate; schimburi de experiența cu centre similare de zi pentru persoane vârstnice din țara; activitați de consiliere sociala si psihologica; activitați

recreative si de socializare OUTDOOR pentru persoanele vârstnice, în parteneriat cu voluntarii din comunitate etc.

Centrul de zi ABC structura a Direcției de Asistența Sociala (1 Serviciu social) asigura servicii sociale de baza pentru copiii proveniți din familii defavorizate, aflați în situații de risc social si de excluziune sociala, educare, precum si pentru a raspunde nevoilor sociale ale copilului si ale

familiei acestuia, în vederea depasirii situațiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitații vieții. Misiunea Centrului de Zi ABC este de a preveni abandonul si instituționalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitați de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viața independenta, orientare scolara si profesionala etc. pentru copii, cât si a unor activitați de sprijin, consiliere, educare etc. pentru parinți sau  reprezentanții legali, precum si pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Dezvoltarea/diversificarea servicilor se va face prin introducerea de activitați culturale periodice (dansuri populare); schimburi de experiența cu centre similare de zi pentru copii si persoane vârstnice din țara; activitați de consiliere sociala si psihologica; activitați recreative si de socializare OUTDOOR pentru copii, în parteneriat cu voluntarii din comunitate; activitați sportive sub îndrumarea voluntarilor din comunitate (la sala de sport DAS, curte exterioara, organizare competiții sportive) cu instructor/specialisti/voluntari.

Implementarea serviciilor propuse se va putea realiza prin reabilitarea si dotarea salii de sport din cadrul DAS (renovare, achiziționare echipamente cu profil sportiv), amenajarea curții exterioare (lucrari de amenajare si dotare cu mobilier urban) si reamenajarea / dotarea salilor de activitați din cadrul Centrului de Zi ABC (mobilier, podele laminate, echipamente IT, aparate aer condiționat, probe psihologice), de asemenea vor fi achiziționate servicii de transport, cazare si masa. etc.

Serviciile dezvoltate prin prezentul proiect, vor avea sediul/punctul de lucru pe teritoriul SDL sau vor acorda servicii grupului ținta al SDL, în conformitate cu cerințele/excepția prevazuta de Ghidul Specific.

Toate serviciile dezvoltate prin proiect, vor fi funcționale, minim 6 luni, dupa finalizarea proiectului.

Expertii implicati in aceasta activitate sunt: Expertul servicii sociale S, 2 Ingrijitori la domiciliu S, Coordonator P1, Coordonator P2, Expertul servicii sociale P2, Expertul implementare servicii

CPV P2, Expertul implementare servicii ABC P2

Activitatea va fi susutinuta si de specialistii din serviciile socio-medicale ale Solicitantului si Partenerilor (nebugetati in proiect)

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt