Warning: copy(/home3/galresit/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home3/galresit/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Proceduri GAL - Grupul de Actiune Local Resita

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECŢIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE AFERENTE SDL

Prezentul document este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari, elaborat de Asociaţia Grupul de Acțiune Local Reșița, în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipului Reșița în cadrul mecanismului DLRC şi constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice.
Procedura de selecție a propunerilor de proiecte cuprinde următoarele informații:
● etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte
● metodologia de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte
● modalitatea de funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
● procedura de evitare a conflictului de interese

Termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: An de execuţie – perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori;

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu Instituția finanțatoare pentru accesarea fondurilor europene de tip FEDR sau FSE;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic în sistemul MYSMIS pe care beneficiarul selectat de GAL o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEDR sau FSE. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Contract/Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între FEDR sau FSE şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;

Derulare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate, care sunt sau vor fi depuse în sistemul MYSMIS după selectarea în prealabil de către GAL;

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEDR sau FSE;

Evaluare – acţiune procedurală prin care fișa de proiect este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea depunerii acestuia în sistemul MYSMIS;

Facilitare comunitară – reprezintă munca de asistare a unei comunităţi în vederea auto-organizării acesteia pentru luarea unor decizii şi realizarea unor activităţi care au un impact la nivelul întregii comunităţi.

Fișă de proiect – solicitarea completată prin tehnoredactare a modelului de fișă de proiect puse la dispoziție de Asociația GAL Reșița, cu privire la investițiile care se doresc a fi realizate;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a apelului de proiecte şi care nu trebuie returnate; singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de instituția finanțatoare;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii prevăzute în bugetul SDL al Asociației, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu instituția finanțatoare, conform legislatiei în vigoare;
Relocare – schimbarea locuinței, mutare, reamplasarea unor persoane, familii
Renovare – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) precum și lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate, etc.) și al siguranței în exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) în general, intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației inițiale;

Solicitant – persoană juridică / ONG, UAT potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE;

Valoarea eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în GS (Ghidul Solicitantului) și care pot fi decontate prin FEDR respectiv FSE; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în GS şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEDR sau FSE; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoarea totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Abrevieri: AM – Autoritate de Management
GAL – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societatea civilă, dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care elaborează și implementează o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL)
OIR ADR VEST – Organismul Intermediar Regional Agenția de Dezvoltare Regională Vest;

OIR POS DRU – Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
FEDR –Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia;
FSE– Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale;
MFE– Ministerul Fondurilor Europene; POCU– Programul Operațional Capital Uman
ZUM – Zone Urbane Marginalizate
ZUF – Zone Urbane Funcționale

3.1. Rolul și Componența Comitetului de Selecție
Comitetul de Selecție (CS) are rol de evaluare și selecție pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul SDL. În componența Comitetului de Selecție cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul nonpublic (privat). Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot.

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă.

Comitetul de Selecție este format din 5 membri ai parteneriatului și 5 supleanți pentru situațiile în care titularii s-ar afla în conflict de interese și s-ar abține de la participarea la selecție.

Componența Comitetului de Selecție PARTENERI PUBLICI – 20%
Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii
Președinte
Reprezentant al sectorului public

Componența Comitetului de Selecție PARTENERI ONG – 40% Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii
Vice-președinte Reprezentant al ONG
Membru Reprezentant al ONG

Componența Comitetului de Selecție PARTENERI PRIVAȚI – 20%
Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii
Membru
Reprezentant al sectorului privat

Componența Comitetului de Selecție COMUNITATE MARGINALIZATĂ – 20%
Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii
Membru Reprezentant al ZUM

3.2. Etapele de soluționare a contestațiilor și componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că propunerile acestora de proiecte nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care este compusă din alte persoane decât cele care fac parte din Comitetul de Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza la nivelul respectivelor propuneri de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie final, în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie final, aprobat de Consiliul Director (CD) al GAL, va fi publicat pe site-ul GAL-ului și afișat la sediul GAL.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din 5 membri, din care 1 reprezentant al sectorului public, 1 reprezentant al sectorului privat, 2 reprezentanți ai societății civile și un reprezentant al comunității marginalizate și 5 supleanți pentru situațiile de conflicte de interese.

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor respectă ponderile privind participarea public-privată, fiind aceleași reguli ca și la constituirea Comitetului de Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi aprobată de către Președintele GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile conflictului de interes, completând aceeaşi declarație ca şi membrii Comitetului de selecţie.

3.3. Evitarea conflictului de interese în procesul de evaluare și selecție
Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau evaluatorii GAL implicaţi în procesul de selecție) vor trebui să completeze o Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 şi 11 din OG nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. Dacă într-unul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităților deponente unul din membrii Comitetului de Selecţie, Comisiei de contestaţii sau unul dintre angajaţii GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităţi juridice în care respectiva persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale (Legea nr.161/2003, OUG nr.66/2011) şi comunitare (Regulamentul CE nr.1605/2002, Regulamentul nr.2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de evaluare și selecție, nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză.

În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecţie, Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.
În conţinutul Declaraţiei pe proprie răspundere se vor menţiona cel putin următoarele aspecte:
a. Numele şi prenumele declarantului;
b. Funcţia deţinută la nivel GAL;
c. Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie/Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor;
d. Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la art.10 şi 11 din OG nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
e. Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii;
f. Respectarea Regulamentului intern de organizare și funcționare, a procedurilor şi regulilor aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne ale GAL, aplicabile activității pe care o desfășoară pe parcursul întregii perioade în care deţin această funcţie;
g. Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanțare, precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni legate de imparțialitatea și obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin în calitate de angajat al GAL;
h. Ca ori de câte ori este implicat în analiza/evaluarea/contractarea/ monitorizarea implementării/certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanţare/finanţat prin POR și POCU să nu se afle într-o situaţie care l-ar împiedica să acţioneze imparţial şi nediscriminatoriu;
i. Să informeze din timp Adunarea Generală a GAL/CD al GAL asupra apariţiei oricăror circumstanţe de natură să îi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu in situațiile în care:
j. este soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora şi/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul;
k. este rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora.
Respectarea prevederilor art. 292 Cod penal : ”Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau unei instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art.145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.

Asociația GAL Reșița va elabora un Calendar estimativ anual al lansării apelurilor de proiecte, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, acesta va fi postat pe pagina web a Asociației GAL Reșița și afișat, cel puțin, la sediile Asociației și ale Primăriei Municipiului Reșița. Calendarul estimativ poate fi modificat, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau diminuării acestora.
În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, Asociația GAL Reșița va lansa pe plan local apeluri de selecție a fișelor de proiect, conform priorităților descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate:

  • pe site-ul propriu (varianta detaliată);
  • la sediul Asociația GAL Reșița (varianta detaliată, pe suport tipărit);
  • la sediul primăriei Municipiului Reșița;
  • prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată) cum ar fi: publicare de anunțuri în presa on – line;
  • difuzări la radio / televiziunea locală care acoperă teritoriul Asociației GAL Reșița.
  • anunțuri in presa scrisă cu distribuție la nivelul județului.

Apelul de selecție va fi lansat cu 45 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a fișelor de proiect, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și depunerea acestora. Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. De asemenea, nu este permisă nici o altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a fișelor de proiect, pentru a se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. Asociația GAL Reșița va lansa anunțuri de deschidere a sesiunilor de primire a fișelor de proiect, în baza fișelor de intervenții din Strategia de Dezvoltare Locală.
Apelul de selecție a propunerilor de proiecte va conține minimum următoarele informații:

 • Data lansării apelului de selecție;
 • Data limită de depunere a proiectelor;
 • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
 • Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări:
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
 • Valoarea minimă și maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect;
 • Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către Ministerul Fondurilor Europene pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL;
 • Modelul cadru de fișă de proiect pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă);
 • Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea fișei de proiect în conformitate cu cerinţele pentru intervențiile FEDR și FSE. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;
 • Cerințele minime de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare acestora;
 • Procedura de selecție aplicată de Comisia de Selecție a GAL;
 • Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților / Consiliului Director (AGA/CD);
 • Modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție Intermediar,a Raportului de Selecție Final );
 • Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
 • Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex: detalii despre monitorizarea plăților, modalitatea în care se vor face plățile). Solicitantul depune Fișa de proiect cu anexele atașate la biroul GAL Reșița: Mun. Reșița, str. Petru Maior, nr. 2 etaj 3, cam 3310, înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Fișa de proiect și anexele se vor depune în două exemplare (original și copie), pe suport letric și electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul cererii de finanțare). GAL are obligația de a aduce la cunoștința AM lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente fișelor de intervenții cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în vigoare a orientărilor publicate pe siteul www.fonduri-ue.ro.

Completarea Fișei de proiect Fișa de proiect depusă la GAL trebuie să fie însoțită de anexele tehnice şi administrative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detașarea şi/sau înlocuirea acestora. Fișele de proiect utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul GAL la momentul lansării apelului de selecție (format editabil).

ATENŢIE!

Fișa de Proiect trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard.

Fișa de Proiect se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Fișei de Proiect fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru și în fișa măsurii. Completarea Fișei de Proiect, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului. Dosarul fișei de proiect va cuprinde în mod obligatoriu Opis în care este redat titlul documentelor și paginile la care se găsesc acestea. Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Dosarului fișei de proiect. Dosarul trebuie completat într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acestuia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.
Depunerea dosarului fișei de proiect Dosarul fișei de proiect se depune în format letric în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic (CD/DVD – 2 exemplare, care va cuprinde scan-ul fișei de proiect și anexe).
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

ATENŢIE!

Dosarul fișei de proiect se depune în format fizic la sediul GAL. Dosarul fișei de proiect va fi preluat de către evaluatorii angajați ai GAL-ului.

6.1. Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, se vor evalua în maxim 30 zile lucrătoare, de către angajații responsabili – evaluatori GAL, conform fișelor postului. Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către cei 2 angajaţi evaluatori.
Verificarea dosarului Fișei de proiect se face astfel:
La nivelul GAL Reșița:

 • Verificarea conformității proiectului;
 • Verificarea eligibilității proiectului;
 • Verificare pe teren – dacă este cazul. Scopul verificării pe teren este de a controla datele și informaţiile cuprinse în fișele de proiect și în anexele atașate dosarului cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor. În cazul în care, solicitantul nu este de acord cu rezultatele vizitei pe teren efectuată de către experții GAL, acesta poate contesta rezultatele verificării. Contestația va fi depusă în maxim 3 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren la sediul GAL, numai în cazul în care reprezentantul legal/ împuternicit al reprezentantului legal a menţionat observații în formularul – Fişa de verificare pe teren;
 • Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
  1. În cazul în care documentele depuse conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate;
  2. În cazul în care există informaţii contradictorii în interiorul documentelor, ori, faţă de cele menţionate în dosarul Fișei de Proiect.6.2. Contestații

Beneficiarii au dreptul de a depune contestații în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Contestațiile se pot depune la fiecare etapă de selecție, cu respectarea termenului prevăzut la alineatul anterior și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele contestate din decizia comisiei de selecție.
Beneficiarii cărora li s-a solicitat completări în faza de selecție și nu au transmis completările în termenul solicitat de comisie pierd dreptul de a depune contestație

În situația admiterii contestației de către comisia de contestații, proiectul va fi transmis către comisia de selecție pentru a fi evaluat în următoarea etapă (ex. dacă se admite o contestație în etapa de evaluare a conformității, proiectul va fi evaluat în continuare în etapa de eligibilitate a proiectului)

În situația în care contestația nu este admisă proiectul va fi evaluat ca fiind neeligibil și rezultatul va fi comunicat beneficiarului.

Rapoartele de selecție a fișelor de proiect

În procesul de selecție, GAL va invita un reprezentant al OIR ADR și un reprezentant al OIR POSDRU, aceștia având calitatea de observator. GAL va comunica OIR-urilor înainte cu 5 zile lucrătoare data de începere a sesiunii de selecție a propunerilor de proiecte, date specifice referitoare la apelul/apelurile respective, locația și adresa. Reprezentanții OIR-urilor în situația prezenței la sesiunea de selectie vor întocmi un Raport de observator, în care vor menționa dacă au fost respectate: criteriile minime de eligibilitate POR/POCU, procedura de selectie și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interes, precum și orice alte probleme/aspecte apărute pe timpul selecției. Raportul de observator va fi atașat la Raportul de Selecție elaborat de GAL. După încheierea procesului de evaluare și selecție, Managerul GAL va informa și preda documentele întocmite de către evaluatorii GAL Comitetului de Selecție, urmând ca acesta să se întrunească pentru emiterea Raportului de selecție intermediar, în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de către toţi membrii Comitetului de Selecţie; se va specifica apartenenţa lor la mediul privat sau public. Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat la sediul GAL și eventual pe pagina de web a GAL (în cazul în care acest lucru este posibil), în 5 zile lucrătoare de la aprobare. În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL sau de un angajat al GAL desemnat în acest sens. Notificarea se va transmite prin poștă cu confirmare de primire din partea solicitantului. Notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte nu au fost selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.

• Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de CD al GAL
• Propunerile de proiecte care au obținut cel puțin punctajul minim, dar care nu au fost selectate pentru finanțare în cadrul Raportului de selecție final ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv. De asemenea, Raportul de selecție final va prezenta semnătura reprezentantului OIR, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul OIR reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s‐ a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de selecție din fișele de intervenție din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către Asociaţia GAL Reșița. Raportul de selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL.

Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele Instituției finanțatoare se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.

După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul) Comisia de Selecție va întocmi un Raport Final de Selecție în care vor fi înscrise proiectele retrase, cele neeligibile, cele eligibile neselectate și cele eligibile selectate, valoarea acestora și numele solicitanților, cu evidențierea celor selectate în urma soluționării contestațiilor. Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comisiei de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul Asociaţiei GAL Reșița în maxim 30 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere.

DEPUNEREA PROIECTELOR IN SISTEMUL INFORMATIC MYSMIS
AMPOR/AMPOCU vor deschide sistemul informatic MySMIS pentru încărcarea proiectelor. Acesta se va deschide exclusiv beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate de GAL și au trecut cu succes de verificarea Comisiei de Selecție. Proiectele POR/POCU selectate de GAL, verificate de Comisia de Selecție vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS și vor respecta condițiile prevăzute în Ghidul specific. Documentele suport aferente proiectelor selectate (documentația tehnico-economică) se vor depune în MYSMIS odată cu cererea de finanțare în cadrul apelului lansat de către ADR/OIR aferent regiunii unde se implementează proiectul.
De asemenea, autoritatea responsabilă va încărca în MYSMIS, ca și documente suport, inclusiv documentele emise în contextul evaluării și selecției realizate la nivelul GAL-urilor (ex. Rapoarte intermediare și finale de selecție, rapoarte tehnice, liste de verificare, notificări, etc).

Cererile de finanțare vor fi verificate și contractate conform procedurilor AMPOR/AMPOCU. În acest context, încă de la lansarea apelurilor de proiecte la nivelul GAL, potențialii beneficiari vor fi informați cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii cererilor de finanțare către AMPOR și AMPOCU, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor publicate pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv prevederile documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020.

Contact

Nu suntem în preajmă acum. Dar ne puteți trimite un e-mail și vă vom răspunde cât mai curând.

Not readable? Change text. captcha txt